Ubezpieczenia majątkowe

Domów, domów w budowie oraz mieszkań od:
– Ognia i innych zdarzeń losowych (min. uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, opadów atmosferycznych, osunięcia ziemi, zapadanie się ziemi, lawiny, zalegania śniegu lub lodu)
– Kradzieży z włamaniem i rabunku.
– Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym np. zalania sąsiadów, szkody wyrządzone przez dziecko osobom trzecim jak również szkody spowodowane przez zwierzęta domowe
– Przepięć, Wandalizmu i Szyb oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczenie firm:
– Proponujemy kompleksowe ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Ochronie podlegają:
– Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
– Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku
– OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia

Jak również ubezpieczenia:
– OC Przewoźników w Krajowym i Międzynarodowym Ruchu Drogowym
– Gwarancje ubezpieczeniowe
– OC Zawodowe

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia za granicą ( KL ): ubezpieczenie chroni wyjeżdżających przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski. Gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z chorobą. Zapewnia nam pokrycie, ze strony wybranego przez nas zakładu ubezpieczeń, kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, leczenia szpitalnego, transportu do szpitala, konsultacji medycznych, zakupu protez i okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku, a także kosztów opieki medycznej.